Spoločenskovedné zbierky

Spoločenskovedné zbierky múzea tvorí archeologická zbierka, historické zbierky, etnografická zbierka a zbierka dejín umenia. Z nich archeologická zbierka tvorí najstarší a najvýznamnejší súbor predmetov inštitúcie. Takmer rovnako stará je aj historická zbierka. Pamiatky ľudovej kultúry regiónu začal zbierať začiatkom 20. storočia Muzeálny spolok a ten istý spolok položil aj základy zbierky dejín umenia. Systematická inventarizácia a dokumentácia zbierok bola zahájená až v 1970-tych rokoch, keď boli v inštitúcii zamestnaní kvalifikovaní odborní pracovníci. V zbierkach múzea je evidovaných spolu okolo 137 tisíc predmetov.

 Už okolo rokov 1886 - 1890 sa dostáva do zbierky bohatý nálezový materiál rôznych nálezísk z územia historickej Komárňanskej župy. Ide hlavne o kamenné pamiatky, bronzové kovania, spony, mince, terry sigillaty, predmety zo skla a kosti. V uplynulých desaťročiach sa tento nálezový materiál rozšíril o značné praveké pamiatky z doby bronzovej a železnej, z ktorých sú významné predmety z keltského pohrebiska v Chotíne. Spomedzi osem avarských pohrebísk nájdených na území Komárna vyniká nálezisko v Komárne-lodeniciach, kde bolo odhalených 153 hrobov, z nich 63 jazdeckých. V archeologickej zbierke je evidovaných 22 497 predmetov.

Spolved zb01_átméretezve.JPG          Spolved zb02_átméretezve.jpg         Spolved 09.jpg

Základ historickej zbierky múzea tvoria predmety získané do zbierky starožitností Historického a archeologického spolku Komárňanskej župy a mesta Komárna. Vo zveľaďovaní zbierky pokračoval Muzeálny spolok, neskôr Jókaiho spolok. Zvláštnu zmienku si zasluhuje významné rozšírenie zbierky z pozostalosti známeho astronóma a zberateľa Miklósa Konkoly Thegeho po jeho smrti v roku 1916. Po druhej svetovej vojne sa zbierka ďalej zveľaďuje. V roku 1970 sa vytvára zbierka novších dejín a v roku 1975 sa z nej vyčleňuje zbierka najnovších dejín. Z obdobia feudalizmu /do r. 1849/ pochádza bohatý materiál o cechoch, súbor zbraní, ako aj hodnotná numizmatická zbierka a do tejto zbierky sú zaradené aj predmety spojené so životom a dielom Móra Jókaiho. Z materiálov zbierky novšej histórie /1849 - 1945/ stoja za zmienku remeselnohistorické a spolkové pamiatky. V zbierke najnovšej histórie /od r. 1945/ sa nachádza množstvo dokumentov i videonahrávok o vývoji Komárna a okolia po druhej svetovej vojne. Koncom roka 2010 sa v historických zbierkach nachádzalo 24 356 predmetov.

Spolved 08.jpg        Spolved zb04_átméretezve.jpg       Spolved 07.jpg

Múzeum spočiatku zbieralo pamiatky ľudovej kultúry z regiónu Komárna. Od vzniku maďarského národnostného oddelenia v roku 1991 sa akvizičná činnosť rozšírila aj na ostatné oblasti Slovenska obývané Maďarmi. V súčasnosti etnografická zbierka obsahuje viac ako štyritisíc predmetov. Najbohatšou je zbierka krojov, textílií a keramiky. V zbierke sa nachádzajú charakteristické súčasti krojov, predovšetkym maďarského etnika. Za zmienku stoja aj predmety dokumentujúce dunajský rybolov, ryžovanie zlata ako aj život a prácu komárňanských povozníckych gazdov. V zbierke sa v hojnom počte nachádzajú aj poľnohospodárske nástroje i ďalšie predmety typické pre tento spôsob života tu žijúceho obyvateľstva.

Spolved zb05.jpg         U.jpg        

Od roku 1906 Muzeálny spolok cieľavedome kupoval a zbieral umelecké diela z 18. a 19. storočia. Zbierku od roku 1911 zveľaďoval Jókaiho spolok, ktorý materiál ním vytvorenej obrazárne na jar 1914 predstavil obecenstvu. K rozmachu komárňanského umeleckého života prispel od roku 1923 vznik Oddelenia výtvarného umenia Jókaiho spolku. Jeho cieľom bolo medzi iným aj organizovanie výstav a vytvorenie samostatnej galérie. Po druhej svetovej vojne sa až v 1970-tych rokoch začalo s inventarizáciou a dokumentarizáciou výtvarnej zbierky a so systematickým zberom výtvarných diel, ktorých je v súčasnosti v zbierke už 1 300 ks. Cieľom múzea je vytvorenie verejnej zbierky dokumentujúcej a prezentujúcej proces vzniku a vývoja maďarského výtvarného umenia na Slovensku.

 Etno.jpg             etno2.jpg    

 

 


XHTML | CSS