Vedecko-výskumná činnosť v roku 2024

 

1. Realizácia archeologických výskumov v okrese Komárno

Riešiteľ: Mgr. M. Gere

Termín: 2024

Realizácia záchranných výskumov a výskumov na vedecké a dokumentačné účely v rámci okresu Komárno; v realizácii prebiehajúceho projektu prieskumu v katastri obce Marcelová.

Výstupy: Výskumné dokumentácie, články

 

2. Mapovanie a skúmanie archeologických pamiatok komárňanského okresu

Riešiteľ: Mgr. M. Gere, Mgr. A. Csuthy, PhD.

Termín: dlhodobá úloha (od roku 2010)

Cieľom výskumu je zmapovanie a možné vyhodnotenie archeologických lokalít pre budúce zhrnutie archeologických dejín komárňanského okresu.

Výstupy: Výskumné správy, publikácie, štúdie

 

3. „Pozostalosť M. Konkoly-Thegeho v komárňanskom múzeu“

Riešiteľ: P. Vanya

Termín: 2024

Výstupy: publikácia

 

4. Pamiatky prvej svetovej vojny v historickej zbierke Podunajského múzea

Riešiteľ: P. Vanya

Termín: 2022–2024

Výstupy: publikácia, realizácia pamätnej výstavy v r. 2024

 

5. História skautingu v Komárne 1913–1945

Riešiteľ: V. Galo, PhD.

Termín: 2024–2026

Výstupy: prednáška, publikácia

 

6. Pltníctvo v Komárne

Riešiteľ: PhDr. A. Sipos

Termín: úloha dlhodobá (od roku 2023)

Najdôležitejším strediskom obchodu s drevom zo severných oblastí dnešného Slovenska bolo Komárno, ktoré sa v druhej polovici 17. storočia stalo veľmi dôležitým prístavom pre plte. Tunajší obchodníci robili vynikajúce obchody s odkupovaním pltí naloženými stavebným materiálom predovšetkým z Liptova a Oravy. Komárno bolo zároveň aj distribučným strediskom, nakoľko liptovskí pltníci ďalej viedli plte naložené rôznym nákladom do Belehradu až na Čierne more. Obchodovanie s drevom a význam pltníkov v Komárne zatiaľ nebol spracovaný.

Úlohy plánované v roku 2024:

Práca v archíve v Komárne študovaním dokumentov a naštudovanie literatúry v danej tematike.

Výstupy: prednášky a publikácia

 

7. Život a dielo maliara Karola Harmosa

– Karol Harmos a „JESZO“, Výtvarný odbor Jókaiho spolku.

Riešiteľ: T. Szabó Csekei

Termín: 2022–2024

Popis úlohy: Spracovanie pozostalosti K. Harmosa.

Výstupy: scenár výstavy

 

8. Budovanie dokumentácie výtvarných umelcov v regióne múzea

Riešiteľ: T. Szabó Csekei

Termín: úloha stála

Popis úlohy: Úloha je zameraná na dokumentáciu tvorby výtvarníkov pôsobiacich v regióne múzea.

 

9. Dokumentácia a digitalizácia záznamov kultúrneho dedičstva Komárna, detailov architektúry, pamiatok úžitkového umenia.

Riešiteľ: T. Szabó Csekei

Termín: úloha stála

 

10. Ekologické aspekty rozšírenia makrofytov v umelých vodných tokoch na južnom Slovensku

Čiastková úloha: Makrofyty Komárňanského kanála

Riešiteľ: PaedDr. Cs. Dorotovičová, PhD.                                    

Termín: dlhodobá úloha

V rámci dlhodobého výskumu ľudskou činnosťou vytvorených alebo do značnej miery zmenených (skanalizovaných) vodných tokov na Slovensku, sa aktuálne zameriavam na jedného z najdlhších kanálov južného Slovenska, na Komárňanský kanál. Skúma sa diverzita a distribúcia vodných makrofytov kanála v závislosti od environmentálnych faktorov. V roku 2023 sa plánuje pokračovať vo výskume smerom na západ v oblasti stredného toku. Počas prác sa dokumentuje aj výskyt nepôvodných (napr. inváznych) druhov, robí sa zber rastlinného materiálu a fotodokumentácia.

 

11. Rozšírenie chráneného druhu, kotvičníka zemného (Tribulus terrestris L.) v intraviláne Komárna

Riešiteľ: PaedDr. Cs. Dorotovičová, PhD.                                    

Termín: 2017– 2027

Práca sa predlžuje z dôvodu zistení, že druh sa v intraviláne mesta rozširuje. Je potrebné ďalšie skúmanie a sledovanie správania sa druhu. V roku 2017 sa kotvičník zemný (Tribulus terrestris L.) našiel v ruderálnom spoločenstve sídliska v Komárne. Druh patrí na Slovensku medzi ohrozené a zákonom chránené rastliny, ale, ako výskumy ukazujú, rozširuje sa v antropogénnom prostredí. Aktuálne sa pokračuje v mapovaní ďalších potenciálne vhodných stanovíšť výskytu, výskum recentného výskytu druhu a dynamiky (v rámci roku aj medziročnej) populácií v antropogénnych podmienkach intravilánu mesta.

 

12. Floristický výskum zaujímavých prírodných i antropogénne zmenených porastov v okolí Komárna

Riešiteľ: PaedDr. Cs. Dorotovičová, PhD.                                  

Termín: dlhodobá úloha

Výskum zahŕňa nezmapované alebo zmenené, botanicky potenciálne zaujímavé lokality v extraviláne mesta Komárno. Práca je aktuálna aj z dôvodu zmien územia, spôsobených napr. výstavbou nového mosta a s tým súvisiacej plánovanej obchvatovej cesty okolo Komárna. V roku 2023 sa plánuje pokračovanie výskumu v oblasti mŕtveho ramena Váhu.

 

13. Rozšírenie imela bieleho (Viscum album) v intra- a extraviláne Komárna

Zodpovedný: PaedDr. Cs. Dorotovičová, PhD.                                           

Termín: 2022–2027

Imelo biele (Viscum album) je poloparazitická rastlina z čeľade santalovité (Santalaceae), cudzopasiaca na stromoch. Rastie ako epifyt v korunách stromov, najmä na listnatých drevinách, dva poddruhy na niektorých druhoch ihličnanov. Je to dvojdomý dichotomicky rozkonárený krík, ktorého semená rozširujú vtáky. Výskum bude zameraný na rozšírenie tohto druhu v intra- a extraviláne Komárna a na zistenie zastúpenia hostiteľských druhov. Keďže trsy vždyzeleného imela je dobre vidieť na obnažených konároch listnáčov, výskum môže prebiehať aj v zimnom období.

Prieskumné úlohy:

­          Terénne prieskumy aktuálne zaujímavých habitatov a výskytu rastlinných druhov, podľa situácie. Termín: február–september 2024.

 

14. Pozorovanie migrujúceho vtáctva - zimné sčítanie vodného vtáctva v blízkosti Komárna (Dunaj, Váh)

Riešiteľ: Ing. V. Bucz                                                                    

Termín: úloha dlhodobá

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácií a biotopov sledovaných druhov vtákov.

Cieľom je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov.

Práca v rámci projektu:

­          názov projektu: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku

­          koordinujúca inštitúcia – SOS/BirdLife Slovensko - Jozef Ridzoň

Termín: obdobie po hniezdení – jesenné, zimné a jarné mesiace v roku, medzinárodný sčítací termín je v polovici januára

 

15. Populačná dynamika lastovičkovitých (Hirundo rustica, Delichon urbica) v Komárne a návrh na ich ochranu

Riešiteľ: Ing. V. Bucz                                                                

termín: úloha dlhodobá                                                              

Etologické pozorovania – jarné prílety druhov, stavanie hniezda, hniezdenie, liahnutie, migrácia. Vykonanie prieskumov – zmapovanie hniezdísk, pozorovanie obsadzovania umelých hniezd po zateplení panelákov, fotenie stavania hniezd a zhromažďovania druhov, ochrana druhov.

Termín: od apríla do októbra v roku

 

16. Sčítanie bežných druhov vtákov v blízkosti Komárna

Riešiteľ: Ing. V. Bucz                                                                    

Termín: úloha dlhodobá                                                              

Monitoring každodenných druhov vtákov – prieskum hniezdenia a sčítanie počtu populácie dážďovníka tmavého (Apus apus) v Komárne

 

17. Prieskum hniezdenia a sčítanie počtu populácie bociana bieleho (Ciconia ciconia) v okresoch KN, DS, GA, NR, NZ, LV, SA

Riešiteľ: Ing. V. Bucz                                                                    

Termín: úloha dlhodobá

Sčítanie v 5 polygónoch – 1. etapa sčítania: obsadenosť hniezd v obciach, zapísanie potrebných údajov do databázy Aves app a Atlas bocianov. – 2. etapa sčítania: sledovanie obsadenosti hniezd v obciach, sčítanie počtu mláďat na hniezdach, fotodokumentácia pozorovaní, zapísanie potrebných údajov do databázy Aves app a Atlas bocianov. sčítanie sa realizuje na základe novej metodiky od apríla roku 2023, koordinátorom sčítania ostáva naďalej Miroslav Fulín v spolupráci so ŠOP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovanie pravekého materiálu z archeologického výskumu Komárno - „Stará pevnosť
XHTML | CSS