Vedecko-výskumná činnosť

 

Mgr. András Csuthy, PhD.

1. Mapovanie a skúmanie archeologických pamiatok komárňanského okresu
Termín: od roku 2010


PaedDr. Cs. Dorotovičová, PhD.                              

1. Ekologické aspekty rozšírenia makrofytov v umelých vodných tokoch na južnom Slovensku.

Čiastková úloha: Diverzita a distribúcia vodných makrofyov Komárňanského kanála v závislosti od environmentálnych faktorov

Termín: úloha dlhodobá

2. Flóra obce Paňa

Termín: 2015 – 2017

 

PhDr. Ida Gaálová                                                                  

1. Premeny ľudovej architektúry a bývania v Komárňanskom regióne

Termín: 2016-2017

 

Mgr. Galo Vilam

1. Reformovaná cirkev v Komárne od počiatkov do konca druhej svetovej vojny

Termín: 2013 – 2017

2. Sociálne inštitúcie reformovanej cirkvi v Československu medzi dvoma svetovými vojnami

Dizertačná práca

Termín: 2010 – 2017

 

Mgr. Marek Gere

1. Archeologický výskum a obnova rímskeho kastela Iža – Leányvár

Termín: 2. - 3. štvrťrok 2016

2. Spracovanie materiálu z lokality Iža – breh Dunaja

Termín: 2014-2016

3. Mapovanie a skúmanie archeologických pamiatok komárňanského okresu

Termín: od roku 2010

4. Realizácia záchranných archeologických výskumov v regióne

Druhá etapa záchranného archeologického výskumu v Kameníne.

Termín: 1. polrok 2016

 

PhDr. A. Sipos                                                                          

1. Pohrebné obyčaje a piesne z okolia Komárna

Termín: 2015-2020

 

Tímea Szabó Csekei                                            

1. Databáza výtvarných umelcov, ktorých diela sa nachádzajú v zbierkovom fonde múzea  

Termín: dlhodobá výskumná úloha

 

Mgr. Péter Vanya                                                                      

1. Spracovanie pozostalosti lekára MUDr. Vojtecha Polónyho

Termín: november 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovanie pravekého materiálu z archeologického výskumu Komárno - „Stará pevnosť
XHTML | CSS