HISTORICKÁ ZBIERKA

Základ historickej zbierky múzea tvorila zbierka starožitností Historického a archeologického spolku Komárňanskej župy a mesta Komárna. Zbierku potom ďalej rozširoval Muzeálny spolok (1900 – 1911) a Jókaiho spolok (1911 – 1945). Zvláštnu zmienku si zasluhuje významné obohatenie zbierky z pozostalosti známeho hvezdára a zberateľa starožitností Miklósa Konkoly Thegeho po jeho smrti r. 1916.

Po druhej svetovej vojne sa v múzeu postupne vyhotovil inventár zbierky, ktorá sa potom pod vedením historikov inštitúcie ďalej zveľaďovala.V roku 1970 z nej bola vyčlenená zbierka novšej histórie, v roku 1975 zbierka najnovšej histórie. V zbierke obdobia feudalizmu (do r.1849) sa nachádza bohatý materiál k dejinám cechov i pomerne veľká zbierka zbraní a v rámci tejto zbierky je evidovaný aj cenný numizmatický materiál múzea, ako aj predmety a dokumenty vzťahujúce sa na život a dielo spisovateľa Móra Jókaiho. Zo zbierky novšej histórie (1849 – 1945) si zasluhujú pozornosť predmety k dejinám remesiel, priemyslu a rôznych spolkov, najmä veľký počet zachovaných spolkových zástav. V zbierke najnovšej histórie (od r. 1945) sa nachádzajú dokumenty, fotografie i videozáznamy o hospodárskom, spoločenskom vývoji a kultúrnom živote Komárna a okolia po druhej svetovej vojne.

Historická zbierka múzea dnes obsahuje 20 700 predmetov.


XHTML | CSS