ZBIERKA VÝTVARNÉHO UMENIA

Myšlienku zriadenia samostatnej výtvarnej zbierky navrhol v roku 1906 riaditeľ Géza Baranyay na valnom zhromaždení Muzeálneho spolku Komárňanskej župy a mesta Komárna. Od roku 1906 Muzeálny spolok vedome zbieral a kupoval výtvarné diela z 18 – 19. storočia, ktoré boli od tohto roku zvlášť vykazované v prírastkovom denníku. Zbierka výtvarného umenia sa od roku 1911 dostala do správy Jókaiho všeobecnovzdelávacieho a muzeálneho spolku. Jeho vedenie si pri stavbe Kultúrneho paláca vytýčilo za cieľ založenie samostatnej zbierky z diel súčasného výtvarného umenia, ktorá by pomohla formovať umelecký vkus návštevníkov.

Materiál hodnotnej obrazárne založenej v roku 1913, predstavili verejnosti na jar roku 1914, v deň otvorenia múzea. K rozmachu výtvarnoumeleckého života prispel vznik Výtvarného oddelenia Jókaiho spolku v roku 1923. Medzi jeho cieľmi figurovalo okrem iného aj organizovanie výstav a zriadenie samostatnej galérie.

Po druhej svetovej vojne sa s inventarizáciou a dokumentáciou zbierok inštitúcie začalo až v 1970-tych rokoch, čo bolo aj začiatkom systematického zberu výtvarných diel. Dnes táto zbierka obsahuje približne 1 350 diel.

Našim cieľom je vytvorenie verejnej zbierky, dokumentujúcej a prezentujúcej vznik a vývin maďarského výtvarného umenia na Slovensku.


XHTML | CSS