ZOOLOGICKÁ ZBIERKA

Zoologická zbierka múzea je zameraná na uchovanie biologického materiálu prevažne chránených druhov slovenskej fauny Podunajskej oblasti.

V súčasnosti je v zoologickom zbierkovom fonde Podunajského múzea v Komárne zaevidovaných viac, ako 74 000 tisíc kusov zbierkových predmetov. Zbierka sa skladá z dvoch základných častí: bezstavovce – Evertebrata a stavovce Vertebrata. Najväčší podiel z toho tvorí skupina bezstavovcov, ktorá obsahuje približne 62 000 kusov.

Entomologickú zbierku (zbierka hmyzu) tvoria kolekcie známych zoológov (zbierka chrobákov  profesora Majzlana, zbierka motýľov z Reiprichovej kolekcie) a materiály z vlastných zberov získaných vedecko-výskumnou činnosťou (Pavol Binder, Jozef Csütörtöky a Gabriel  Pastorális).

Ku skupine bezstavovcov zaraďujeme taktiež zbierku ulít lastúrnikov a ulitníkov (malakozoologická zbierka) a tekutinové (liehové) preparáty článkonožcov. Zbierka stavovcov (vertebratologická zbierka) obsahuje 12 000 kusov preparátov.

Prezentačne najpútavejšou je nesporne kolekcia trojrozmerných dermoplastických preparátov stavovcov: rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov.

Vzácnymi zbierkovými predmetmi sú preparáty v súčasnosti ohrozeného dropa fúzatého, vodného a dravého vtáctva, druhov zaradených do mnohých medzinárodných dohovorov na ochranu živočíchov.

Druhou najpočetnejšou časťou zbierkového fondu tvorí osteologický materiál stavovcov obsahujúci predovšetkým lebky vtákov a cicavcov.

Cenným študijným a porovnávacím materiálom sú taktiež kožkové preparáty vtákov a cicavcov.

Výrazný podiel tvoria aj tekutinové (liehové) preparáty stavovcov.

Zbierku pestria aj kolekcie oologického (vtáčie vajcia alebo škrupiny) a nidologického materiálu (vtáčie hniezda), taktiež exúviá (zvleky plazov).

Akvizičné, preparátorské a výskumné úsilie zoológov a preparátorov sa odráža v sumárnom počte zbierkových predmetov, na prírodovednej činnosti sa aktívne podielali pracovníci múzea Vojtech Kuczman, Vladimír Podmanicky, Pavol Binder a Jozef Szuri.

Nagyéjjeli pávaszem.jpg    Zoologia 9.jpg     Kardoslepke.jpg

Zoologia 8.jpg  Zoologia 10.jpg  Rétisas.jpg


XHTML | CSS