Klub priateľov Podunajského múzea v Komárne

Krúžok priateľov múzea, ako civilná iniciatíva, vznikol v roku 1972 v Komárne na podporu činnosti múzea, teda má už viac ako 45-ročnú tradíciu. Hlavným iniciátorom založenia krúžku bol historik múzea Mihály Mácza, ktorý ako tajomník bol fakticky jeho vedúcim od začiatku až do roku 2018, keď sa vzdal svojej funkcie. Spolok, hoci je jeden z najstarších v meste, z právneho hľadiska neexistoval až do roku 2018, keď nové predsedníctvo rozhodlo, že pod menom Klub priateľov Podunajského múzea v Komárne sa stane oficiálnym občianskym združením. Dnes má klub približne 50 aktívnych členov.

Od roku 1972 členovia spolku obohatili zbierky múzea o skoro 3 000 predmetov; pravidelne sa zúčastňovali na vernisážach výstav a iných podujatiach múzea; zhromažďovaním údajov, svojimi spomienkami a menšími štúdiami prispievali k lepšiemu spoznaniu histórie Komárna a okolia. Ich podnety pomáhali pri ochrane kultúrnohistorických pamiatok, iniciovali umiestnenie pamätných tabulí, vo viacerých prípadoch vlastnoručne označili pamätnými tabuľami pamätihodnosti a historické pamiatky. Starajú sa o hroby niekoľkých významných osobností v komárňanských cintorínoch. Na pravidelných mesačných stretnutiach členov odznelo okolo 300 prednášok a besied, krúžok usporiadal každoročne študijné zájazdy, čo prispelo k obohateniu znalostí členov a pre múzeum získalo externých spolupracovníkov. Vytvoril sa aktívny kolektív, ktorý vykonal záslužnú prácu nielen v prospech múzea, ale i v záujme hlbšieho poznania dejín regiónu a záchranu kultúrnohistorických pamiatok. Uznaním tejto činnosti bolo udelenie Ceny mesta – PRO URBE Mestským zastupiteľstvom v Komárne v roku 1997 pri príležitosti štvrťstoročia založenia krúžku.

Cieľom obnoveného klubu je naďalej podpora múzejnej činnosti ako aj poznávanie dejín a kultúry mesta a užšieho regiónu a tým posilnenie miestnej identity. V tomto duchu sa snažia členovia zveľaďovať historické a ostatné zbierky múzea, ďalej zorganizujú náučné a odborné prednášky pre vlastných členov, občas aj pre širokú verejnosť. Popritom pravidelne sa zúčastňujú na mestských spominekových udalostiach a starajú sa o hroby niektorých významných osobností na komárňanských cintorínoch.

Členovia Klubu priateľov Podunajského múzea sa stretávajú každý prvý utorok v mesiaci o 16 hodine v prednáškovej sále Zichyho paláca, kde srdečne očakávajú všetkých záujemcov.

Členovia Krúžku priateľov múzea na študijnom zájazde pri kaštieli v Bernolákove r. 1976Zakladajúci členovia Krúžku priateľov múzea, vyznamenaní pamätnou plaketou pri príležitosti 20. výročia krúžku (zľava): Mihály Bihary, Jenő Molnár, Imrich Procházka, Ernő Szabó, József Sztankay a Sándor Trugly (predseda) Titulná strana publikácie k 30. výročiu založenia Krúžku priateľov múzea s fotografiou členov krúžku 
 
Tajomník Krúžku priateľov múzea, Mihály Mácza pri referáte o 35 ročnej činnosti krúžku 6. marca 2007 v prednáškovej sále múzea  Zástupcovia Krúžku priateľov múzea Sándor Gulyás, László Deminger a András Tóth pri kladení venca k pamätníku generála Klapku v Komárne 15. marca 2007 Členovia Krúžku priateľov múzea počas študijného zájazdu v Maďarsku 13. júna 2008 vo Várpalote
  
 
Členovia krúžku v roku 2017 
 
Muzeumbaratok 2017 .jpg
 

Študijný zájazd 

V súčasnosti 90 členný Krúžok priateľov múzea, pôsobiaci už 40 rokov pri Podunajskom múzeu v Komárne, tradične usporadúva každoročne pre svojich členov študijný zájazd. V tomto roku sa tento zájazd uskutočnil 26. mája do Budapešti. Jeho hlavným cieľom bolo navštívenie dočasnej výstavy, inštalovanej v Maďarskej národnej galérii pod názvom Hrdinovia, králi, svätci. Po predchádzajúcom dojednaní účastníkov zájazdu po príchode už očakávali pracovníci galérie. Výstavu prezentujúcu významné udalosti uhorských dejín pomocou výtvarných diel si prezreli sprevádzaní vynikajúcim odborným výkladom. Po návšteve galérie sa zájazdový autobus zastavil pri cintoríne na Fiumei út, kde účastníci zájazdu ovenčili hrob významného komárňanského rodáka, spisovateľa Móra Jókaiho a náhrobník generála Klapku, veliteľa komárňanskej pevnosti v roku 1849. Prezreli si aj náhrobníky ďalších významných osobností maďarskej kultúry a verejného života. Nasledujúcou zastávkou bola návšteva výstavy Art Deco v Múzeu umeleckého priemyslu, prezentujúcej bohatú zbierku predmetov v slohu, rozšírenom v medzivojnovom období. V závere zájazdu cestou späť sa účastníci mohli občerstviť v bufete obchodného domu Auchan a v dobrej nálade, obohatení o nové poznatky sa v podvečer vrátili do Komárna. Za bezpečnú jazdu patrí vďaka Karolovi Bajcsimu, ktorý osobne šoféroval autobus objednaný od jeho dopravného podniku.

                                                                           Mihály Mácza, tajomník krúžku 

 
 Muzeumbarátok kirándulás 2012 01_.jpg    Muzeumbarátok kirándulás 2012 02_.jpg    Muzeumbarátok kirándulás 2012 03_.jpg
 
 
 
 
 

XHTML | CSS