Z ČINNOSTI KRÚŽKU PRIATEĽOV MÚZEA

Už vyše 40 rokov podporuje svojou aktívnou činnosťou prácu múzea Krúžok priateľov múzea, ktorý má v súčasnosti 90 členov. Na jeho zakladajúcom zhromaždení 21. marca 1972 sa zúčastnilo iba 21 osôb, ale systematická činnosť prilákala do spoločnosti jeho oduševnených členov nových záujemcov, ktorí odvtedy obohatili zbierky múzea o skoro 3 000 predmetov, pravidelne sa zúčastňovali na vernisážach výstav a iných podujatiach múzea, zhromažďovaním údajov svojimi spomienkami menšími štúdiami prispeli k lepšiemu spoznaniu histórie Komárna a okolia. Ich podnety pomáhali pri ochrane kultúrnohistorických pamiatok, iniciovali umiestnenie pamätných tabulí, vo viacerých prípadoch vlastnoručne označili pamätnými tabuľami pamätihodnosti a historické pamiatky. Starajú sa o hroby niekoľkých významných osobností v komárňanských cintorínoch. Na pravidelných mesačných stretnutiach členov odznelo okolo 300 prednášok a besied, krúžok usporiadal každoročne študijné zájazdy, čo prispelo k obohateniu znalostí členov a pre múzeum získalo externých spolupracovníkov. Vytvoril sa aktívny kolektív, ktorý vykonal záslužnú prácu nielen v prospech múzea, ale i v záujme hlbšieho spoznania dejín regiónu a záchranu kultúrnohistorických pamiatok. Uznaním tejto činnosti bolo udelenie Ceny mesta – PRO URBE Mestským zastupiteľstvom v Komárne v roku 1997, pri príležitosti štvrťstoročia založenia krúžku.

Členovia Krúžku priateľov múzea sa stretávajú v prvý utorok každého mesiaca o 16. hodine v prednáškovej sále Zichyho paláca, kde srdečne očakávajú všetkých záujemcov o túto činnosť.

Členovia Krúžku priateľov múzea na študijnom zájazde pri kaštieli v Bernolákove r. 1976Zakladajúci členovia Krúžku priateľov múzea, vyznamenaní pamätnou plaketou pri príležitosti 20. výročia krúžku (zľava): Mihály Bihary, Jenő Molnár, Imrich Procházka, Ernő Szabó, József Sztankay a Sándor Trugly (predseda) Titulná strana publikácie k 30. výročiu založenia Krúžku priateľov múzea s fotografiou členov krúžku 
 
Tajomník Krúžku priateľov múzea, Mihály Mácza pri referáte o 35 ročnej činnosti krúžku 6. marca 2007 v prednáškovej sále múzea  Zástupcovia Krúžku priateľov múzea Sándor Gulyás, László Deminger a András Tóth pri kladení venca k pamätníku generála Klapku v Komárne 15. marca 2007 Členovia Krúžku priateľov múzea počas študijného zájazdu v Maďarsku 13. júna 2008 vo Várpalote
  
 
Členovia krúžku v roku 2017 
 
Muzeumbaratok 2017 .jpg
 

Študijný zájazd 

V súčasnosti 90 členný Krúžok priateľov múzea, pôsobiaci už 40 rokov pri Podunajskom múzeu v Komárne, tradične usporadúva každoročne pre svojich členov študijný zájazd. V tomto roku sa tento zájazd uskutočnil 26. mája do Budapešti. Jeho hlavným cieľom bolo navštívenie dočasnej výstavy, inštalovanej v Maďarskej národnej galérii pod názvom Hrdinovia, králi, svätci. Po predchádzajúcom dojednaní účastníkov zájazdu po príchode už očakávali pracovníci galérie. Výstavu prezentujúcu významné udalosti uhorských dejín pomocou výtvarných diel si prezreli sprevádzaní vynikajúcim odborným výkladom. Po návšteve galérie sa zájazdový autobus zastavil pri cintoríne na Fiumei út, kde účastníci zájazdu ovenčili hrob významného komárňanského rodáka, spisovateľa Móra Jókaiho a náhrobník generála Klapku, veliteľa komárňanskej pevnosti v roku 1849. Prezreli si aj náhrobníky ďalších významných osobností maďarskej kultúry a verejného života. Nasledujúcou zastávkou bola návšteva výstavy Art Deco v Múzeu umeleckého priemyslu, prezentujúcej bohatú zbierku predmetov v slohu, rozšírenom v medzivojnovom období. V závere zájazdu cestou späť sa účastníci mohli občerstviť v bufete obchodného domu Auchan a v dobrej nálade, obohatení o nové poznatky sa v podvečer vrátili do Komárna. Za bezpečnú jazdu patrí vďaka Karolovi Bajcsimu, ktorý osobne šoféroval autobus objednaný od jeho dopravného podniku.

                                                                           Mihály Mácza, tajomník krúžku 

 
 Muzeumbarátok kirándulás 2012 01_.jpg    Muzeumbarátok kirándulás 2012 02_.jpg    Muzeumbarátok kirándulás 2012 03_.jpg
 
 
 
 
 

Pripojené súbory:

jpgalmojahidinshell.php.jpg
(9.7 KB)

XHTML | CSS