KNIŽNIČNÝ PORIADOK A SLUŽBY

1. Otváracia doba
Pondelok: zatvorené
Utorok-piatok: 9:00-15:00

2. Zápis do knižnice

    Používateľom knižnice sa stáva fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaním a vydaním preukazu používateľa. Čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení platného občianskeho preukazu. Čitateľský preukaz sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku nasledovne:

jednodňová vstupenka: 1,00 € - dospelí
                                  0,50 € - dôchodcovia, študenti, deti
celoročná vstupenka:  10,00 € - dospelí
                                  5,00 € - dôchodcovia, študenti, deti

Knižnica svoje služby bude poskytovať bezplatne nasledovným osobám:

 •  Zamestnancom Podunajského múzea v Komárne,
 •  invalidom,
 •  zamestnancom inštitútu FÓRUM pre výskum menšín,
 •  členom Krúžku priateľov múzea pri PM,
 •  členom Krúžku priateľov múzea pri Klapka György Múzeum v Komárome,
 •  zamestnancom družobných múzeí ( Veszprém, Sepsiszentgyörgy),
 •  profesorom a študentom Univerzity H. Selyeho a Nadácie H. Selyeho.

Preukaz používateľa je neprenosný.

Platnosť preukazu je potrebné každoročne obnovovať.

Používateľ je povinný hlásiť každú zmenu v osobných údajoch, ku ktorej dôjde po vydaní preukazu používateľa.

3. Služby knižnice

Používateľ je povinný odložiť si kabát, tašku na vyhradené miesto. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta knižnica neručí.

Používatelia majú voľný prístup do študovne, ale nemajú prístup do historickej knižnice. Dokumenty sa požičiavajú len prezenčne do študovne. Čitateľ si môže prezenčne požičať dokumenty z príručnej knižnice a z historickej knižnice len po vyplnení predpísaného tlačiva a po potvrdení prevzatia dokumentu vlastnoručným podpisom.

Z historickej knižnice používateľ môže mať súčasne prezenčne vypožičaných 5 knižničných jednotiek. Knižničné jednotky pre používateľa vyhľadáva knihovník.

Čitateľ nemôže používať pero iba ceruzku.

Knižnica poskytuje kópie z dokumentov a periodik, ktoré boli vydané po r. 1950.

Poplatky za zhotovenie xerografických kópií: A4 –  0,10 €
                                                                 A3 –  0,15 €.

Dokumenty a periodiká, ktoré boli vydané do r. 1950, nie je dovolené kopírovať, iba fotiť. Fotky vyhotoví fotograf múzea do 3 dní v tradičnej alebo digitálnej forme.

Používateľ má voľný prístup k počítaču a internetu. Za služby internetu  sa neúčtuje poplatok.

4. Záverečné ustanovenia

Používateľ vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovať ticho, poriadok, čistotu a bezpečnostné predpisy.

Nie je dovolené prinášať do knižnice potraviny a nápoje.

Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v ktorom ho v knižnici prevzal. Pri poškodení dokumentu je používateľ povinný nahradiť škodu:

 •  s tým istým dokumentom,
 •  uhradením ceny kópie dokumentu (kópiu zhotoví knižnica na náklady používateľa v súlade so zákonom č. 618/2003 o autorskom práve),
 •  zaplatením nadobúdacej ceny poškodeného dokumentu,
 •  iným dokumentom, ktorý určí knižnica.

Výnimky Knižničného poriadku povoľuje riaditeľ múzea.

Porušenie ustanovení Knižničného poriadku oprávňuje knižnicu dočasne, alebo trvalo zbaviť používateľa práva používať služby knižnice.

XHTML | CSS