LONGINUS - Po stopách legionárov

   

Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko

Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Partner projektu: Slovenské národné múzeum

Názov projektu: Zriadenie archeologicko / historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leanyvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe

Akronym: Po stopách legionárov

Kód projektu: 305021U623

Slovenské národné múzeum (SNM – Archeologické múzeum) v spolupráci s hlavným projektovým partnerom obcou Lethaprodersdorf (Rakúsko, Burgenland) získali finančné prostriedky z programu Interreg V-A SK–AT na realizáciu projektu: Zriadenie archeologicko / historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leanyvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. 

Cieľom projektu je vybudovanie archeologicko/historickej náučnej cyklocesty medzi rímskym táborom v Iži-Leanyvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. Na základe v Leithaprodersdorfe objaveného náhrobného kameňa Marka Vinia Longina, vojaka légie Prima Adiutrix slúžiacej v rímskom tábore Celemantia v Iži, by mala byť tak klasickým spôsobom, ako aj digitálne označená trasa, po ktorej prešiel M. V. Longinus po prepustení z armády, kým sa ako veterán neusadil na dvorci v dnešnom Leithaprodersdorfe, kde žil až do smrti a kde ho aj pochovali. 

V rámci cyklocesty, ktorá vedie od hranice rímskej ríše do bezprostredného zázemia rímskej provincie Panónia by mala byť širokej verejnosti sprostredkovaná vojenská služba v légii, ako aj zabezpečenie vojenských jednotiek slúžiacich na Dunajskej hranici. Súčasne by malo byť priblížené obrovské kultúrne bohatstvo z doby Rímskeho cisárstva získané archeologickým výskumom v predsunutom rímskom tábore Celemantia v Iži, v južnej časti Bratislavy situovanom tábore Gerulata v Rusovciach, v Archeologickom múzeu v Bratislave, v legionárskom tábore v Carnunte a v civilných usadlostiach, vybudovaných v blízkosti hranice. Popri tom by mali návštevníci, cyklisti a turisti spoznať ďalšie archeologicko/historické pozoruhodnosti regiónu. Plánované je vydanie cyklosprievodcu po pamiatkach. 

Ponuka informácií na bicyklovej ceste by mala poslúžiť tak budovaniu historického povedomia, ako aj splniť kultúrne očakávania všetkých návštevníkov. 

Strategickí partneri projektu:
V Rakúsku sú do projektu ako strategickí partneri bez finačnej účasti zahrnuté obce v Burgenlande (Loretto, Kittsee) a Dolnom Rakúsku (Au am Leithagebirge, Hof am Leithagebirge, Mannersdorf am Leithagebirge, Trautmansdorf-Sarasdorf a Bad-Deutsch Altenburg). Ďalšími strategickými partnermi sú: Archeologický park v Carnunte, Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, Reigonalbüro Römerland Carnuntum, Touristenverband Eisenstadt Leithaland a spolok „Gemeinnützinger Verein CuLex – Kulturaustausch durch Raum. Odborným garantom projektu je na Rakúskej strane Spolkový pamiatkový úrad (Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie). 

Na slovenské územie trasa vstupuje v Bratislave, kde budú v spolupráci so strategickým partnerom Múzeum mesta Bratislavy prezentované pamiatky na území mesta (NKP Devín, rímsky tábor Gerulata v Rusovciach a p.). Na trase náučnej cesty sú do projektu zapojení ďalší strategickí partneri v Trnavskom kraji (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Šamorín, obec Blatná na Ostrove, mesto Veľký Meder a Termál s.r.o. Veľký Meder) a Nitrianskom kraji (Podunajské múzeum v Komárne). Dôležitým strategickým partnerom pri vybudovaný náučnej cyklotrasy je Slovenský cykloklub, ktorý sa zaoberá značením cyklotrás na Slovensku, ktoré musí byť robené podľa štátnej normy a preto je nevyhnutné aby sa podieľal na vyznačení náučnej cyklocesty na slovenskom území.

Viac info na: www.sk-at.eu

https://www.snm.sk/?longinus-po-stopach-legionarov 

 

 

Reštaurovanie vzácneho celestiálneho glóbusu W.J. Blaeua z r. 1603

Celestiálny glóbus, ktorý zobrazuje už aj južné súhvezdia bol vyhotovený v r. 1603 vo svetoznámej dielni Willema Janszoona Blaeua.

Fyzický stav unikátneho renesančného celestiálneho glóbusu v zbierkach Podunajského múzea v Komárne si vyžadoval kvalitný reštaurátorský zásah, ako jediný spôsob zastavenia jeho postupnej degradácie a zároveň ako prostriedok prinavrátenia jeho kultúrnej a estetickej hodnoty, pretože staré glóbusy sú mimoriadne dôležitým kartografickým dedičstvom a archiváliami zvláštneho významu.

Reštaurovanie glóbusov patrí k technicky a časovo náročným odborným prácam. V prípade reštaurovania glóbusu W.J.Blaeua z r. 1603 doposiaľ boli realizované 3 etapy reštaurovania.

V r. 2008 na I. etape reštaurovania sa podieľala reštaurátorka múzea Mgr. Eva Gáliková, ktorá vykonala základnú  hrubú očistu stojanu i gule glóbusu a upevnila odlupujúce sa  časti grafiky na povrchu gule. Uvoľnila grafiku kalendára z horizontálneho kruhu podstavca glóbusu a doplnila úbytky papierovinou zo zadnej strany. Bola vypracovaná nová metóda reštaurovania: po vyhotovení 3D modelu glóbusu (v spolupráci s Katedrou kartografie Univerzity ELTE v Budapešti) bude konvertovaný do 2D modelu, z ktorého vytlačené segmenty sa použijú na doplnenie chýbajúcich častí vzácnej grafiky.

K najväčšiemu poškodeniu, teda predovšetkým k veľkým úbytkom na grafike gule,  prišlo nie časom, ale mechanicky, tým, že sa s guľou manipulovalo v stojane glóbusu,  keď už guľa nebola upevnená v meridiánnom prstenci a odierala sa o horizontálny kruh s  kalendárom.

V druhej etape v r. 2014 Doc. Ivan Galamboš (Slovenský národný archív) autorizovaný reštaurátor vyhotovil chýbajúce kovové časti glóbusu – mosadzný meridiány kruh a tzv. hodinový mechanizmus podľa zachovalých originálov v Bratislave a vo Viedni.

Počas III. etapy reštaurovania (2016-2017) po vykonaní reštaurátorského prieskumu boli odstránené rôzne nečistoty (prach, rôzne farebné škvrny) z grafiky a bol spevnený sadrový podklad glóbusu. Tak ako II. etapu, aj III. etapu reštaurovania glóbusu realizoval Doc. Ivan Galamboš.

Odstraňovanie nečistôt bolo riešené len veľmi opatrným priamym alebo nepriamym zvlhčovaním povrchu a to tak, aby neprišlo k poškodeniu a zníženiu intenzity pigmentov kolorovania alebo tlačenej grafiky. Pre tento druh čistenia bola použitá Thylóza M-300 v destilovanej vode, stabilizovaná dezinfektorom.

Všetky opakované úkony čistenia bolo potrebné zavŕšiť kontrolou pH a následnou neutralizáciu rozpusteným roztokom uhličitanu horečnatého  v destilovanej vode. Roztok bol obohatený spevňujúcim  škrobovým lepidlom a bol na dobu schnutia zabezpečený dezinfektorom:  0,5 % Ajatínom.

Nečistoty,  ktoré nebolo možné odstrániť  pomocou vlhkosti bolo potrebné atakovať prostredníctvom organických rozpúšťadiel.

Praskliny v sadrovej podložke bolo potrebné najprv penetrovať a upevniť riedkou teplou želatinou. K tomuto účelu poslúžil tmel vytvorený z  teplej želatíny a plavenej kriedy. Vyplnené časti bolo potrebné začistiť jemným zabrúsením a podľa potreby postup opakovať.

K realizácii IV. etapy už bol zhotovený  digitálny záznam už reštaurovaného glóbusu W.J. Blaeua zo zbierky Slovenského národného archívu v Bratislave systémom 3D, pomocou ktorého by mohla byť vytvorená tlač chýbajúcich častí potrebných na rekonštrukciu tak,  aby z vytlačených segmentov mohli byť vybraté časti tvoriace úbytky na guli glóbusu a systémom intarzie mohli doplniť chýbajúce časti. Definitívna retuš bude na glóbuse vytvorená až v rámci IV. etapy reštaurovania. Po ukončení reštaurovania vzácny celestiálny glóbus W.J. Blaeua bude umiestnený v novej stálej expozícii múzea.

                                                                                                                                                  Jozef Csütörtöky

 

Tretia etapa reštaurovania celestiálneho glóbusu bola realizovaná za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg

 

XHTML | CSS