I n z e r á t

Podunajské múzeum v Komárne ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu:

1. časť dočasne prebytočných nebytových priestorov v budove Bašty VI na Okružnej ceste súp.č. 271, Komárno, parc.č. 9264 , celková plocha 427,70 m2. Minimálna výška nájomného je 14,- €/m2/rok,

2. časť dočasne prebytočného pozemku č. 2667, plocha na prenájom 80 m2, , doba nájmu najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú. Minimálna výška nájomného 17,- €/m2/rok. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 27.07.2020 do 15.00 hod. na adresu Palatínova 13, 945 05 Komárno v označenej obálke „NÁJOM“. K cenovej ponuke je potrebné doložiť písomné vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby v zmysle § 9a ods. (6) a ods.(7) zák. č. 446/2001 Z.z. Bližšie informácie: www.muzeumk.sk, tel. 035/7731476, e-mail: "> .

 

Reštaurovanie vzácneho celestiálneho glóbusu W.J. Blaeua z r. 1603

Celestiálny glóbus, ktorý zobrazuje už aj južné súhvezdia bol vyhotovený v r. 1603 vo svetoznámej dielni Willema Janszoona Blaeua.

Fyzický stav unikátneho renesančného celestiálneho glóbusu v zbierkach Podunajského múzea v Komárne si vyžadoval kvalitný reštaurátorský zásah, ako jediný spôsob zastavenia jeho postupnej degradácie a zároveň ako prostriedok prinavrátenia jeho kultúrnej a estetickej hodnoty, pretože staré glóbusy sú mimoriadne dôležitým kartografickým dedičstvom a archiváliami zvláštneho významu.

Reštaurovanie glóbusov patrí k technicky a časovo náročným odborným prácam. V prípade reštaurovania glóbusu W.J.Blaeua z r. 1603 doposiaľ boli realizované 3 etapy reštaurovania.

V r. 2008 na I. etape reštaurovania sa podieľala reštaurátorka múzea Mgr. Eva Gáliková, ktorá vykonala základnú  hrubú očistu stojanu i gule glóbusu a upevnila odlupujúce sa  časti grafiky na povrchu gule. Uvoľnila grafiku kalendára z horizontálneho kruhu podstavca glóbusu a doplnila úbytky papierovinou zo zadnej strany. Bola vypracovaná nová metóda reštaurovania: po vyhotovení 3D modelu glóbusu (v spolupráci s Katedrou kartografie Univerzity ELTE v Budapešti) bude konvertovaný do 2D modelu, z ktorého vytlačené segmenty sa použijú na doplnenie chýbajúcich častí vzácnej grafiky.

K najväčšiemu poškodeniu, teda predovšetkým k veľkým úbytkom na grafike gule,  prišlo nie časom, ale mechanicky, tým, že sa s guľou manipulovalo v stojane glóbusu,  keď už guľa nebola upevnená v meridiánnom prstenci a odierala sa o horizontálny kruh s  kalendárom.

V druhej etape v r. 2014 Doc. Ivan Galamboš (Slovenský národný archív) autorizovaný reštaurátor vyhotovil chýbajúce kovové časti glóbusu – mosadzný meridiány kruh a tzv. hodinový mechanizmus podľa zachovalých originálov v Bratislave a vo Viedni.

Počas III. etapy reštaurovania (2016-2017) po vykonaní reštaurátorského prieskumu boli odstránené rôzne nečistoty (prach, rôzne farebné škvrny) z grafiky a bol spevnený sadrový podklad glóbusu. Tak ako II. etapu, aj III. etapu reštaurovania glóbusu realizoval Doc. Ivan Galamboš.

Odstraňovanie nečistôt bolo riešené len veľmi opatrným priamym alebo nepriamym zvlhčovaním povrchu a to tak, aby neprišlo k poškodeniu a zníženiu intenzity pigmentov kolorovania alebo tlačenej grafiky. Pre tento druh čistenia bola použitá Thylóza M-300 v destilovanej vode, stabilizovaná dezinfektorom.

Všetky opakované úkony čistenia bolo potrebné zavŕšiť kontrolou pH a následnou neutralizáciu rozpusteným roztokom uhličitanu horečnatého  v destilovanej vode. Roztok bol obohatený spevňujúcim  škrobovým lepidlom a bol na dobu schnutia zabezpečený dezinfektorom:  0,5 % Ajatínom.

Nečistoty,  ktoré nebolo možné odstrániť  pomocou vlhkosti bolo potrebné atakovať prostredníctvom organických rozpúšťadiel.

Praskliny v sadrovej podložke bolo potrebné najprv penetrovať a upevniť riedkou teplou želatinou. K tomuto účelu poslúžil tmel vytvorený z  teplej želatíny a plavenej kriedy. Vyplnené časti bolo potrebné začistiť jemným zabrúsením a podľa potreby postup opakovať.

K realizácii IV. etapy už bol zhotovený  digitálny záznam už reštaurovaného glóbusu W.J. Blaeua zo zbierky Slovenského národného archívu v Bratislave systémom 3D, pomocou ktorého by mohla byť vytvorená tlač chýbajúcich častí potrebných na rekonštrukciu tak,  aby z vytlačených segmentov mohli byť vybraté časti tvoriace úbytky na guli glóbusu a systémom intarzie mohli doplniť chýbajúce časti. Definitívna retuš bude na glóbuse vytvorená až v rámci IV. etapy reštaurovania. Po ukončení reštaurovania vzácny celestiálny glóbus W.J. Blaeua bude umiestnený v novej stálej expozícii múzea.

                                                                                                                                                  Jozef Csütörtöky

 

Tretia etapa reštaurovania celestiálneho glóbusu bola realizovaná za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg

 

XHTML | CSS